درباره ما


 نشریه پـژوهش های نـوین کاربردی عـلوم زمین و معدن با تـلاش تعدادی از متخصصان و فعالان علوم زمین و مهندسی معدن به صورت دوفصل نامه پایه گذاری شده است. این نشریه بر اساس مجوز انتشار شماره ی 77000 در تاریخ 1394/11/26 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می کند.