اهداف و چشم انداز


نشریه پـژوهش های نوین کاربردی عـلوم زمین و معدن با ایده ارائه سـریع مـقالات و تسریع فرایند داوری و چاپ، امیدوار است بتواند گامی هر چند کوچک در راسـتای اعتلای علمی این مرز و بوم بردارد. از این رو فرایند دریافت و بررسی دست نوشته ها را تا حد امکان کوتاه نموده است و امید می رود که نویسندگان حداکثر پس از دو هفته، از نتیجه ی داوری دست نوشته ی خود مطلع شوند.